Hoppa till innehåll

Gerbil social struktur

Gerbiler är sociala djur som lever i familjegrupper och ska därför inte hållas ensamma.1,2 Gruppens storlek varierar men överstiger sällan 20 individer och den innehåller fler honor än hanar.1 Fältstudier har visat att varje familjegrupp består av ett föräldrarpar och deras icke reproducerande avkommor i olika åldrar3,4  Även i laboratorier har man upptäckt att avkommorna oftast har en fördröjd reproduktionsmognad då de bor tillsammans med sina reproducerande och mer dominanta föräldrar.4
Arten är mycket territoriell mot främmande individer,3 vilket kan göra en ny introduktion svår.

Aggression inom familjegruppen förekommer också ibland, särskilt vid konkurrens om ensamrätten att reproducera sig eller vid förändringar i familjestrukturen (till exempel om en förälder går bort).5 En familjegrupps territorium kan variera från 325-1550 kvadratmeter.1 Honor är ofta mer territoriella mot varandra än hanar. Det rekommenderas därför ofta att man inte bör ha mer än två honor tillsammans, särskilt om man är nybörjare eftersom det kan vara svårt att se subtila signaler på att gruppmedlemmarna inte trivs tillsammans. Hanar brukar vara lite lättare att ha flera av i grupp.

Introducera Gerbiler

Innan introducering är det bra om nya individer sätts i karantän. Detta för att eventuella dolda hälsoproblem ska hinna visa sig innan individerna träffas. Hur länge de bör hållas i karantän varierar mellan olika källor men forskare och svenska uppfödare brukar låta karantänen vara i minst 6 veckor.6,7  För uppfödare med många djur är detta extra viktigt då det kan bli förödande konsekvenser om en ny smitta kommer in i besättningen. I vissa fall kan bli tvungen att avstå från karantänen, till exempel om man vill föra samman dem medans de nyinskaffade gerbilerna är riktigt unga.

Extra viktigt blir det då att djuren är köpta från en seriös uppfödare. Om man ska ha de nya i karantän kan det vara bra att införskaffa minst två från samma ställe så att de slipper sitta ensamma länge.

Könsmogna individer av samma kön är mycket svåra att få ihop, det kräver ofta en van ägare och stor försiktighet. Man bör även undvika att sätta in nya vuxna individer i en redan etablerad grupp eftersom det kan rubba hela gruppens hierarki och skapa bråk.Ju yngre de nya individerna är desto bättre.

Referenser

1 Yigit, N. & Kryštufek, B. 2008. Mesocricetus auratus. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T13219A3421173. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T13219A3421173.en

http://animaldiversity.org/accounts/Mesocricetus_auratus/

3 Gattermann R, Fritzsche P, Neumann K, Yakti R (2001)Notes on the current distribution and the ecology of wild golden hamsters (Mesocricetus auratus). Journal of Zoology 254(3):359 – 365 Full-Text available at: https://www.researchgate.net/publication/227684582_Notes_on_the_current_distribution_and_the_ecology_of_wild_golden_hamsters_Mesocricetus_auratus

4 SJVFS 2019:15 Saknr L 80 Kap 8. Available at:  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd/jordbruksverketsforfattningarinomomradeldjurskydd.4.5fa25aa016d179872d24e5c5.html#h-L80villkorforhallandeuppfodningochforsaljningmmavdjuravseddaforsallskapochhobby

5 D.B. Sørensen, T. Krohn, H.N. Hansen b, J.L. Ottesen, A.K. Hansen (2005) An ethological approach to housing requirements of golden hamsters, Mongolian gerbils and fat sand rats in the laboratory—A review. Applied Animal Behaviour Science 94, 181–195